מדיניות פרטיות לשימוש באתר

מידע

כל המידע הכלול באתר זה, לרבות המידע הרפואי, ניתן כמידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי או לבדיקה וטיפול רפואיים הולמים. על המשתמש באתר להתייעץ עם רופא מומחה, המכיר את ההיסטוריה הרפואית שלהם, על מנת למצוא עבורם ולהמליץ בפניהם על דרך טיפולית המתאימה למחלתם.

תכנים

התכנים באתר זה הם תכנים כלליים בלבד, והם עלולים שלא להתאים ואף לגרום נזק במקרה של טיפול שייעשה ללא התאמה לנתונים/מחלתו/צרכיו האישיים של כל אדם ואדם. לפיכך, אין להחליט על טיפול רפואי או הימנעות ממנו בהסתמך על המידע הכלול באתר.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה ובכל תוכן הכלול בו, הינם של ד"ר עמרי לובובסקי, או של צד שלישי, שהרשה לד"ר עמרי לובובסקי להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מד"ר עמרי לובובסקי או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

שימוש במידע

השימוש במידע הכלול באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהוא מוותר מראש ובאופן גורף על כל טענה כלפי בעל האתר, ובכלל זה על תביעה או דרישה כלפי בעלי ומפעילי האתר בגין המידע הכלול באתר וזאת אף אם יסתבר בדיעבד כי המידע אינו נכון או אינו מלא. השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.